Iniciativa TSP všem!

Iniciativa již není aktuální, Masarykova univerzita všechny použité TSP zveřejnila! Signatářům děkujeme!!!

Masarykova univerzita vyhověla naší žádosti a zveřejnila všechny použité TSP v plném rozsahu. Manažer vnitřní správy MU dr. Vladimír Šmíd, na náš dotaz, zda si myslí, že naše akce TSP VŠEM měla na toto rozhodnutí MU nějaký vliv, odpověděl: "Asi nešlo o jediný vliv, ale určitě ano." Tento fakt je pro nás zadostiučiněním, je vidět, že celá akce měla svůj význam. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se jí účastnili!

My, níže uvedení, žádáme Masarykovu univerzitu v Brně (dále jen MU) o:

  1. zveřejnění Testů studijních předpokladů (dále jen TSP), které byly využity v přijímacích řízeních na MU v letech 2003, 2004 a 2005,
  2. uvolnění všech TSP, které byly použity v předchozích letech v přijímacích řízeních a ke kterým má MU autorská práva, k nekomerčnímu šíření a využívání ve školách a vzdělávacích agenturách - v případě, že MU nedisponuje autorskými právy k některým ročníkům TSP, žádáme o zveřejnění příslušných smluv o realizaci přijímacího řízení, nejsou-li tyto smlouvy předmětem obchodního tajemství.

Nynější stav, kdy jsou na oficiálních stránkách MU dostupné TSP pouze z roku 2006 (přičemž neoficiálně jsou dostupné všechny varianty těchto testů z dřívějších let), nespravedlivě zvýhodňuje některé skupiny uchazečů. Domníváme se, že tato skutečnost je v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s některými právními normami.

Je zřejmé, že množství testových úloh, které uchazeč o studium na MU cvičně vyřeší, značně ovlivňuje výsledek přijímací zkoušky, což dokládá i skutečnost, že starší varianty TSP jsou oficiálně uvedeny jako materiál vhodný pro přípravu k přijímacím zkouškám. Je proto přirozeným zájmem uchazečů získat co nejvíce kompletních testů z minulých let.

Současná situace výrazným způsobem nahrává uchazečům:

Naproti tomu uchazeč, který nechce navštěvovat přípravné kurzy nebo pokoutně kopírovat tyto testy z neoficiálních zdrojů, má k dispozici pouze testy loňské, a jeho šance na úspěch v přijímacím řízení jsou tudíž úměrně menší.


Mnohé komerční vzdělávací agentury působící na našem trhu používají TSP v rámci přípravných kurzů a volně je šíří mezi svými studenty, přestože se jedná - dle našeho názoru - o materiál chráněný autorským zákonem. Podle našich informací Masarykova univerzita souhlas s takovýmto využíváním žádné ze vzdělávacích agentur neposkytla. Vzdělávací agentury, které se nechtějí snížit k nelegálnímu šíření TSP, nemohou nabízet přípravné kurzy ke studiu na MU na takové úrovni jako agentury, které takto jednají v rozporu s naším současným právním řádem. Může se tedy jednat o nekalou soutěž.

V případě, že některý z výše uvedených dvou požadavků je pro Masarykovu univerzitu v Brně nepřijatelný či nerealizovatelný, žádáme o veřejné vysvětlení důvodů (např. prostřednictvím www stránek MU), a žádáme aby MU navrhla alternativní cestu k nápravě výše zmíněných nedostatků.

Martin Víta
Administrátor a tvůrce diskusního fóra Přijímačky-TSP.cz


Budeme nesmírně rádi, když budete naši iniciativu podporovat, např. přidáním svého podpisu a dalším šířením odkazů na tyto stránky. Děkujeme Vám předem!

Přidejte svůj podpis

Vaše jméno a příjmení:

Váš e-mail:

Vaše poštovní adresa:

Zveřejnit poštovní a mailovou adresu?

INICIATIVA JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ

Chcete-li být vyřazeni ze seznamu signatářů, kontaktujte, prosím, Martina Vítu: martin.vita (at) vol.cz.

Seznam signatářů

Jméno;email;adresa
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
PFCMGTrOpju;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná
;neveřejný;neveřejná

...a další.

Prohlédněte si úplný seznam signatářů ve formátu CSV: text oddělený středníky (možnost importu do MS Excel).

Aktuality

5. 12. 2006

Začínáme s propagací této iniciativy.

4. 11. 2006

Dr. Šmíd, manažer vnitřní správy rektorátu MU nám zaslal odpověď na mail z 28. 10. Přečtěte si ji.

28. 10. 2006

Zaslán mail rektorovi MU o našem znepokojení nad přístupem příslušných pracovníků MU k níže uvedené žádosti o poskytnutí informací, potažmo k respektování zákona o svobodném přístupu k informacím.

22. 9. 2006

Odpověď na níže zmíněný dopis nepřišla ani po 15 dnech...

6. 9. 2006

Dnes jsem Masarykově univerzitě odeslal dopis s žádostí o poskytnutí informací (na základě zák. č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím). Máte-li zájem, přečtěte si text tohoto dopisu.

Poslední změna tohoto dokumentu provedena: 20. 10. 2007.